2016-01-05

Wykaz wewnętrznych uregulowań

 1. STATUT
 2. REGULAMIN PRACY
 3. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
 4. REGULAMIN PRZYDZIAŁU SRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO PRACOWNIKOM
 5. PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI
 6. REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK
 7. REGULAMIN GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI MAJATKU RUCHOMEGO
 8. REGULAMIN KONTROLI ZARZADCZEJ*
 9. REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ*
 10. REGULAMIN ORGANIZACYJNY*
 11. KODEKS ETYCZNY*
 12. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
 13. PROCEDURA PRZYDZIAŁU ZASTĘPSTW, SPOSOBU EWIDENCJINOWANIA I ROZLICZANIA NADGODZIN
 14. WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA
 15. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ DLA PRACOWNIKA SAMORZADOWEGO NA STANOWISKU URZĘDNICZYM ORAZ EGZAMINU KOŃCZĄCEGO TĘ SŁUŻBĘ
 16. PROCEDURA DOKONYWANIA OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA SAMORZADOWEGO ZATRUDNIONEGO NA STANOWISKU URZĘDNICZYM
 17. PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI ORAZ ZARZADZANIA DOKUMENTACJĄ
 18. PROCEDURA PROWADZENIA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
 19. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
 20. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA
 21. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DZIEI PODCZAS ICH POBYTU
 22. PROCEDURA POSTEPOWANIA W SYTUACJI POWZIĘCIA PODEJRZENIA O STOSOWANIU PRZEMOCY W RODZINIE
 23. PLAN POSTEPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
 24. PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYOADKU STWIERDZENIA WSZAWICY
 25. PROCEDURA KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW PRZEZ PERSONEL
 26. REGULAMIN ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI
 27. INSTRUKCJA INWENTARYZACJI**
 28. DOKUMENTACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się